סדרות מקרו - כלכליות

260

סדרות מקרו-כלכליות - חשבונאות לאומית

בנק ישראל, הלמ"ס

261

סדרות מקרו-כלכליות - מלאי הון

בנק ישראל

262

סדרות מקרו-כלכליות - שוק העבודה

בנק ישראל, הלמ"ס

263

סדרות מקרו-כלכליות - סקטור צבורי

בנק ישראל, הלמ"ס

264

סדרות מקרו-כלכליות - מאזן התשלומים

בנק ישראל, הלמ"ס

265

סדרות מקרו-כלכליות - תחום מוניטרי

בנק ישראל

266

סדרות מקרו-כלכליות - מחירים

בנק ישראל, הלמ"ס

267

סדרות מקרו-כלכליות - שוק הדיור

מיכאל בינסטוק

268

סדרות מקרו-כלכליות - לקט משתנים חו"ל

בנק ישראל, הלמ"ס

269

סדרות מקרו-כלכליות - נתוני ביטחון

בנק ישראל, הלמ"ס

221

סדרות כלכליות על תקופת המנדט בארץ ישראל

מצר יעקב, האוניברסיטה העברית

230

נתוני היבוא לישראל, 1982-1988

מל"ם מערכות בע"מ

231

נתוני היבוא ויצוא, 1980-1990

 

796

שעורי תשואה חודשיים של מדדים עיקריים בשוק המניות ואג"ח

יצחק שלמה, שליט חיים, האוניברסיטה העברית