דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין

 

מפקד האוכלוסין 2008

 

210

מפקד האוכלוסין 2008 - קובץ PUF

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מפקד האוכלוסין והדיור 1995

 

111

אוכלוסיה ומשקי בית - סיכומים ארעיים לנפות, ישובים ותת-רבעים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

112

דירות ומבנים - סיכומים מרישומי הפוקדים לנפות, ישובים ותת-רבעים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

113

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 - קובץ גאוגרפי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

114

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 שלב א'- קובץ לוחות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

115

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 - קובץ דמוגרפי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

116

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 שלב ב'- קובץ לוחות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

117

קישור רשומות: מפקד 1983 עם מפקד 1995 (שלב ב')

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

118

קובץ בין דורי 1983-1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

119

איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מפקד האוכלוסין והדיור 1983

 

301

שלב ב' - (שאלון מורחב) - נתוני פרט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

311

שלב א' - לוחות לאזורים סטטיסטיים: מטריצות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

313

נתונים מצרפיים לישובים ולאזורים סטטיסטיים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

315

איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

316

פרופילים של מקצועות מתוך מפקדי האוכלוסין 1972, 1983

הרטמן משה, קראוס ורד ומאגר הנתונים מתוך נתוני הלמ"ס

320

אינדקס חלוקות גאוגרפיות למפקדים 1961, 1972, 1983, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מפקד האוכלוסין והדיור 1972

 

411

שלב א' משקי בית - לוחות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

413

שלב ב' - לוחות לאזורים סטטיסטיים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

420

שלב ב' - נתוני פרט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

421

שלב ב' - נתוני פרט מדגם 2%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

400

מפקד האוכלוסין והדיור 1961 - נתוני פרט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

130

מפקד יוצאי אתיופיה באשדוד, 2002

מכון ברוקדייל

736

קבצי פטירות, 1983 - 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה