בריאות ופריון

186

סקר פריון בתמרה, 2007

ד"ר עאס אטרש, מכון יפה בע"מ, נצרת

189

סקר פריון 1987-1988

פרץ אריק, האוניברסיטה העברית

187

סקר פריון 1974-1975

פרידלנדר דב והמח' לדמוגרפיה, אוניברסיטה עברית

188

סקר ילודה 1973-1974

פרידלנדר דב, גולדשיידר קלוין, בשתוף הלמ"ס

730

מחקר בתי חולים לחולי נפש

מכנס-כספי יפה, אוניברסיטת בר-אילן

735

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1993-1994

משרד הבריאות

734

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1990-1992

משרד הבריאות

733

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1987-1988

משרד הבריאות

731

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1972-1986

משרד הבריאות

741

סקר בריאות 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

740

סקר בריאות לאומי 2003/2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות

739

סקר בריאות 1999/2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

738

סקר בריאות 1996/1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

737

סקר שימוש בשירותי בריאות, 1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

790

The Jerusalem prinatal study, 1964-1976

Davies Michael, The Hebrew University

751

השימוש בתרופות ובסמים בישראל

לוי שלומית, גוטמן אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי