חינוך

804

סקר מיומנויות בוגרים, 2015-2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

800

סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליות (סקר הבוגרים)

מכון היזון בע"מ, קרן אבי חי

801

סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליות (סקר החניכים)

מכון היזון בע"מ, קרן אבי חי

744

סקר תכונות התלמידים בכיתות י"ב, תשמ"ט

משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

749

סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר יסודיים, תשמ"ט

משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

746

מבחני הישגים במתמטיקה לכיתות ח ו-י, תשמ"א

לוי אריה, משרד החינוך בשיתוף IEA

747

השפעת הגיל ושנות הלימוד על התפתחות האינטליגנציה, 1987

קאהן סורל, כהן נורה, האוניברסיטה העברית

748

מחקר חטיבות הביניים, תשמ"ו

דר יחזקאל, רש נורה

770

מחקר הכשרת מבוגרים

בר-יוסף רבקה, שלח אילנה, האוניברסיטה העברית

771

מחקר הכשרת מבוגרים במקצועות הנדסאים וטכנאים

בר-יוסף רבקה, שלח אילנה, האוניברסיטה העברית

780

תוצאות מבחני הסקר 1967-1968

משרד החינוך והתרבות

810

מילת"א מורחבת, 1975-1976

אורתר גינה, בשיתוף משרד החינוך והתרבות

 קבצים 770, 771 נתרמו למאגר ע"י המכון לחקר העבודה והרווחה