מהי זמינות הנתונים

הקבצים השמורים בספרית המאגר נשארים קנינו הרוחני של הגורם או הפרט שאסף אותם והמשתמש מקבל זכות שימוש בנתונים. לכל קובץ ניתנת דרגת זמינות הנקבעת בתאום עם מקור הנתונים:

דרגת זמינות 1 :    כללי שימוש סטנדרטיים של המאגר. ראה "כללים לשימוש נאות בנתונים"                                    

דרגת זמינות 2 :     המשתמש מתחייב לשמור על כללי שימוש מיוחדים ומקור הקובץ מקבל דווח תקופתי על השימוש בנתוניו.

דרגת זמינות 3 :     נוסף לכללי השימוש הסטנדרטיים, נדרש אישור בכתב ממקור הקובץ 

דרגת זמינות 4 :     הקובץ נקלט במאגר אך הוא אינו זמין עד שבעליו יסיים את עבודת המחקר שלו וישחרר את הנתונים לשימוש כללי 

דרגת זמינות 5 :     הקובץ זמין למשתמשים מהמוסדות המנויים בלבד

דרגת זמינות 6 :     קובץ 'רגיש' מבחינת הסודיות הסטטיסטית שמקורו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש בו מוגבל לחברי סגל מדרגת מרצה ומעלה במוסדות להשכלה גבוהה, שחתמו על הסכם MUC עם הלמ"ס