לאילו מטרות ניתן להשתמש בנתונים

המאגר מאפשר עריכת ניתוח משני (secondary analysis ) למטרות שונות מאלה שלשמן נאספו הנתונים המקוריים, לדוגמא:

  • מיפוי תכונות, עמדות והתנהגות של אוכלוסיות בהווה ובעבר
  • השוואה בין ארצות, אזורים, ערים וקהילות; לזיהוי מגמות על פני זמן
  • בדיקה ואימות של השערות ותאוריות
  • בדיקת שאלונים וכלי מחקר
  • עריכת מחקר מתודולוגי על נתונים מובנים (בד"כ סדרות עיתיות)
  • הוראה ותירגול במוסדות להשכלה גבוהה