כללים לשימוש נאות בנתונים

  • לא לעשות כל שימוש אחר בנתונים, מלבד למטרה הנקובה בהזמנה
  • לא לנסות לזהות פרטים, משקי בית או עסקים מתוך הנתונים
  • לא למסור, למכור או להעביר, בכל דרך שהיא, את הנתונים או חלקים מהם לאדם אחר
  • לדאוג לכך שהנתונים (קוד משתמש, שמות הקבצים, דיסקטים, מסמכי ביאור וכדומה) יהיו חסויים כך שהגישה אליהם תתאפשר רק למבקש
  • לדאוג שבכל פרסום המתבסס על הנתונים הנ"ל יצויין מקור הנתונים ותצויין עובדת קבלתם באמצעות מאגר הנתונים של מדעי החברה באוניברסיטה העברית .
    Israel Social Science Data Center (ISDC), The Hebrew University of Jerusalem

כאשר הנתונים נדרשים לצורכי הוראה, יחתום המורה על טופס ההתחיבות וידאג להחתים את התלמידים על טפסים דומים. כאשר נדרש אישור מיוחד ממקור הקובץ (רמת זמינות 3), המאגר יפנה למקור הנתונים, בשם המבקש. לקוח המבקש לעשות שימוש חוזר בנתונים שקיבל בעבר למטרת מחקר שונה, ישלח הזמנה חדשה.