רשימת קבצים

הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי חיפוש בקטלוג או:  http://geobase.huji.ac.il/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה

בחירות

625

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-2009, 18

המפקח הארצי על הבחירות

624

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-2006, 17

המפקח הארצי על הבחירות

623

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-2003, 16

המפקח הארצי על הבחירות

622

 תוצאות הבחירות לראש הממשלה, 2001

המפקח הארצי על הבחירות

621

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-15, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

619

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-14, 1996

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

618

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-13, 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

615

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-12, 1988

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

630

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-11, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

620

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-10, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

610

תוצאות הבחירות לכנסת ה-9, 1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

666

תוצאות הבחירות לכנסת מ-1977 עד 1992 - גושי מפלגות

קובץ משולב

614

תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות :1993 ירושלים,תל-אביב, חיפה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

649

סקר בחירות, 2009

אריאן אשר ושמיר מיכל

648

סקר בחירות, 2006

אריאן אשר ושמיר מיכל

646

סקר בחירות, 2003

אריאן אשר ושמיר מיכל

645

סקר בחירות, 2001

אריאן אשר ושמיר מיכל

644

סקר בחירות, 1999

אריאן אשר ושמיר מיכל

647

סקר בחירות, 1999

אברהם דיסקין, אוניברסיטה עברית

643

סקר בחירות, 1996

אריאן אשר ושמיר מיכל

642

סקר בחירות, 1992

אריאן אשר ושמיר מיכל

641

סקר בחירות, 1988

אריאן אשר ושמיר מיכל

640

סקר בחירות, 1984

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

634

סקר בחירות, 1981

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

633

סקר בחירות, 1977

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

632

סקר בחירות, 1973

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

631

סקר בחירות, 1969

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

 

בריאות ופריון

186

סקר פריון בתמרה, 2007

ד"ר עאס אטרש, מכון יפה בע"מ, נצרת

189

סקר פריון 1987-1988

פרץ אריק, האוניברסיטה העברית

187

סקר פריון 1974-1975

פרידלנדר דב והמח' לדמוגרפיה, אוניברסיטה עברית

188

סקר ילודה 1973-1974

פרידלנדר דב, גולדשיידר קלוין, בשתוף הלמ"ס

730

מחקר בתי חולים לחולי נפש

מכנס-כספי יפה, אוניברסיטת בר-אילן

735

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1993-1994

משרד הבריאות

734

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1990-1992

משרד הבריאות

733

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1987-1988

משרד הבריאות

731

רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1972-1986

משרד הבריאות

741

סקר בריאות 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

740

סקר בריאות לאומי 2003/2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות

739

סקר בריאות 1999/2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

738

סקר בריאות 1996/1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

737

סקר שימוש בשירותי בריאות, 1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

790

The Jerusalem prinatal study, 1964-1976

Davies Michael, The Hebrew University

751

השימוש בתרופות ובסמים בישראל

לוי שלומית, גוטמן אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי

 

דיור, סביבה ותכנון עירוני

592

סקר תנאי דיור, 1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

591

סקר תנאי דיור, 1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

750

סקר עמדות הציבור בשכונות שיקום, 1983

שפירו שמעון, אוניברסיטת תל-אביב ופרויקט שיקום השכונות

 

דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין

 

מפקד האוכלוסין 2008

 

210

מפקד האוכלוסין 2008 - קובץ PUF

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מפקד האוכלוסין והדיור 1995

 

111

אוכלוסיה ומשקי בית - סיכומים ארעיים לנפות, ישובים ותת-רבעים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

112

דירות ומבנים - סיכומים מרישומי הפוקדים לנפות, ישובים ותת-רבעים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

113

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 - קובץ גאוגרפי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

114

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 שלב א'- קובץ לוחות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

115

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 - קובץ דמוגרפי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

116

מפקד האוכלוסין והדיור 1995 שלב ב'- קובץ לוחות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

117

קישור רשומות: מפקד 1983 עם מפקד 1995 (שלב ב')

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

118

קובץ בין דורי 1983-1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

119

איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מפקד האוכלוסין והדיור 1983

 

301

שלב ב' - (שאלון מורחב) - נתוני פרט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

311

שלב א' - לוחות לאזורים סטטיסטיים: מטריצות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

313

נתונים מצרפיים לישובים ולאזורים סטטיסטיים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

315

איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

316

פרופילים של מקצועות מתוך מפקדי האוכלוסין 1972, 1983

הרטמן משה, קראוס ורד ומאגר הנתונים מתוך נתוני הלמ"ס

320

אינדקס חלוקות גאוגרפיות למפקדים 1961, 1972, 1983, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מפקד האוכלוסין והדיור 1972

 

411

שלב א' משקי בית - לוחות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

413

שלב ב' - לוחות לאזורים סטטיסטיים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

420

שלב ב' - נתוני פרט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

421

שלב ב' - נתוני פרט מדגם 2%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

400

מפקד האוכלוסין והדיור 1961 - נתוני פרט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

130

מפקד יוצאי אתיופיה באשדוד, 2002

מכון ברוקדייל

736

קבצי פטירות, 1983 - 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

הכנסות ושכר

598

סקר הכנסות, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

599

סקר הכנסות, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

609

סקר הכנסות, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

608

סקר הכנסות, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

607

סקר הכנסות, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

606

סקר הכנסות, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

605

סקר הכנסות, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

604

סקר הכנסות, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

603

סקר הכנסות, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

602

סקר הכנסות, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

601

סקר הכנסות, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

600

סקר הכנסות, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

519

סקר הכנסות, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

518

סקר הכנסות, 1998

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

517

סקר הכנסות, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

516

סקר הכנסות, 1996

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

515

סקר הכנסות, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

514

סקר הכנסות, 1994

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

513

סקר הכנסות, 1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

512

סקר הכנסות, 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

511

סקר הכנסות, 1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

510

סקר הכנסות, 1990

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

509

סקר הכנסות, 1989

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

508

סקר הכנסות, 1988

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

507

סקר הכנסות, 1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

505

סקר הכנסות, 1985

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

506

סקר הכנסות, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

504

סקר הכנסות, 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

503

סקר הכנסות, 1982

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

502

סקר הכנסות, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

501

סקר הכנסות, 1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

500

סקר הכנסות, 1979

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

499

סקר הכנסות, 1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

497

סקר הכנסות, 1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

496

סקר הכנסות, 1975

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

495

סקר הכנסות, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

494

סקר הכנסות, 1973

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

493

סקר הכנסות, 1972

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

492

סקר הכנסות, 1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

491

סקר הכנסות, 1970

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

490

סקרי הכנסות לשנים 1969 ,1968 ,1967

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

487

מודל המס, 1998

משרד האוצר

486

מודל המס, 1997

משרד האוצר

485

מודל המס, 1996

משרד האוצר

 

התנהגות כלכלית

453

סקר הוצאות המשפחה, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

454

סקר הוצאות המשפחה, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

455

סקר הוצאות המשפחה, 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

456

סקר הוצאות המשפחה, 2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

457

סקר הוצאות המשפחה, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

458

סקר הוצאות המשפחה, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

459

סקר הוצאות המשפחה, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

471

סקר הוצאות המשפחה, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

472

סקר הוצאות המשפחה, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

474

סקר הוצאות המשפחה, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

469

סקר הוצאות המשפחה, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

468

סקר הוצאות המשפחה, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

467

סקר הוצאות המשפחה, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

466

סקר הוצאות המשפחה, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

464

סקר הוצאות המשפחה, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

463

סקר הוצאות המשפחה, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

462

סקר הוצאות המשפחה, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

461

סקר הוצאות המשפחה, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

479

סקר הוצאות המשפחה, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

478

סקר הוצאות המשפחה, 1998

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

477

סקר הוצאות המשפחה, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

476

סקר הוצאות המשפחה, 1992-1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

475

סקר הוצאות המשפחה, 1986-1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

473

סקר הוצאות המשפחה, 1979-1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

470

סקר הוצאות המשפחה, 1975-1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

465

סקר הוצאות המשפחה, 1968-1969

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

595

קובץ שביתות, 1997-2001

משרד העבודה והרווחה

535

קובץ שביתות, 1965-1992

ההסתדרות הכללית, המכון למחקר חברתי-כלכלי

445

סקר חסכון 1963-1965

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

440

סקר חסכון 1957-1958

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 קבצים 440, 445 התקבלו באמצעות מכון ברוקדייל; קובץ 475 התקבל באמצעות המוסד לבטוח לאומי

 

חינוך

804

סקר מיומנויות בוגרים, 2015-2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

800

סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליות (סקר הבוגרים)

מכון היזון בע"מ, קרן אבי חי

801

סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליות (סקר החניכים)

מכון היזון בע"מ, קרן אבי חי

744

סקר תכונות התלמידים בכיתות י"ב, תשמ"ט

משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

749

סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר יסודיים, תשמ"ט

משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

746

מבחני הישגים במתמטיקה לכיתות ח ו-י, תשמ"א

לוי אריה, משרד החינוך בשיתוף IEA

747

השפעת הגיל ושנות הלימוד על התפתחות האינטליגנציה, 1987

קאהן סורל, כהן נורה, האוניברסיטה העברית

748

מחקר חטיבות הביניים, תשמ"ו

דר יחזקאל, רש נורה

770

מחקר הכשרת מבוגרים

בר-יוסף רבקה, שלח אילנה, האוניברסיטה העברית

771

מחקר הכשרת מבוגרים במקצועות הנדסאים וטכנאים

בר-יוסף רבקה, שלח אילנה, האוניברסיטה העברית

780

תוצאות מבחני הסקר 1967-1968

משרד החינוך והתרבות

810

מילת"א מורחבת, 1975-1976

אורתר גינה, בשיתוף משרד החינוך והתרבות

 קבצים 770, 771 נתרמו למאגר ע"י המכון לחקר העבודה והרווחה

 
 

חקלאות

700

מחקר הקיבוצים, 1951-1965

ברקאי חיים, האוניברסיטה העברית

702

המפקד החקלאי - דמוגרפי, תשמ"ה

ההסתדרות הציונית העולמית, מחלקת ההתישבות

705

סקר החקלאות, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

704

מפקד החקלאות והכפר, תשמ"א, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

703

מפקד החקלאות והכפר, תשל"א, 1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

ישובים

875

הרשויות המקומיות בישראל, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

874

הרשויות המקומיות בישראל, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

873

הרשויות המקומיות בישראל, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

872

הרשויות המקומיות בישראל, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

871

הרשויות המקומיות בישראל, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

870

הרשויות המקומיות בישראל, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

526

קובץ הישובים בישראל, 1994, 1998, 2003, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

525

קובץ הישובים בישראל, 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

258

ישובים קהילתיים ביהודה ושומרון, 1983

עמירן דוד, מכון ירושלים לחקר ישראל

528

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

523

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

521

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

524

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

מחקרים רב-לאומים

5800

ISSP 2011: Health

 ISSP 2011: Health

5500

ISSP 2010: Environment III

 ISSP 2007: Leisure Time and Sports [Partial Release]

5400

ISSP 2009: Social Inequality IV

 ISSP 2004: Citizenship

4950

ISSP 2008: Religion III

 ISSP 1985: Role of Government I

4850

ISSP 2007: Leisure Time and Sports [Partial Release]

 ISSP 1990: Role of Government II

4700

ISSP 2006: Role of Government IV

 ISSP 1996: Role of Government III

4350

ISSP 2005: Work Orientations III

 ISSP 2006: Role of Government IV

3950

ISSP 2004: Citizenship

 ISSP 1986: Social Networks I

3910

ISSP 2003: National Identity II

 ISSP 2001: Social Networks II

3880

ISSP 2002: Family and Changing Gender Roles III

 ISSP 1987: Social Inequality I

3680

ISSP 2001: Social Networks II

 ISSP 1992: Social Inequality II

3440

ISSP 2000: Environment II

 ISSP 1999: Social Inequality III

3430

ISSP 1999: Social Inequality III

 ISSP 2009: Social Inequality IV

3190

ISSP 1998: Religion II

 ISSP 1988: Family and Changing Gender Roles I

3090

ISSP 1997: Work Orientations II

 ISSP 1994: Family and Changing Gender Roles II

2900

ISSP 1996: Role of Government III

 ISSP 2002: Family and Changing Gender Roles III

2880

ISSP 1995: National Identity

 ISSP 1989: Work Orientations I

2620

ISSP 1994: Family and Changing Gender Roles II

 ISSP 1997: Work Orientations II

2450

ISSP 1993: Environment

 ISSP 2005: Work Orientations III

2310

ISSP 1992: Social Inequality II

 ISSP 1991: Religion I

2150

ISSP 1991: Religion

 ISSP 1998: Religion II

1950

ISSP 1990: Role of Government II

 ISSP 2008: Religion III

1840

ISSP 1989: Work Orientations

 ISSP 1993: Environment I

1700

ISSP 1988: Family and Changing Sex Roles

 ISSP 2000: Environment II

1680

ISSP 1987: Social Inequality

 ISSP 2010: Environment III

1620

ISSP 1986: Social Networks

 ISSP 1995: National Identity I

1490

ISSP 1985: Role of Government

 ISSP 2003: National Identity II

961

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה (ישראל) - Cranet 2004

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

960

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה (ישראל) - Cranet 2001-2002

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

959

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1999

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

955

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1995

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

952

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1992

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

951

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1991

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

950

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1990

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

 

סדר ציבורי ועבריינות

760

סקר נפגעי עבריינות, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

752

סקר נפגעי עבריינות, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

753

סטטיסטיקה משפטית, 1975-1995

הנהלת בתי המשפט

759

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2002

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

758

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2001

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

757

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2000

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

756

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 1999

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

755

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 1998

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

 

סדרות מקרו - כלכליות

260

סדרות מקרו-כלכליות - חשבונאות לאומית

בנק ישראל, הלמ"ס

261

סדרות מקרו-כלכליות - מלאי הון

בנק ישראל

262

סדרות מקרו-כלכליות - שוק העבודה

בנק ישראל, הלמ"ס

263

סדרות מקרו-כלכליות - סקטור צבורי

בנק ישראל, הלמ"ס

264

סדרות מקרו-כלכליות - מאזן התשלומים

בנק ישראל, הלמ"ס

265

סדרות מקרו-כלכליות - תחום מוניטרי

בנק ישראל

266

סדרות מקרו-כלכליות - מחירים

בנק ישראל, הלמ"ס

267

סדרות מקרו-כלכליות - שוק הדיור

מיכאל בינסטוק

268

סדרות מקרו-כלכליות - לקט משתנים חו"ל

בנק ישראל, הלמ"ס

269

סדרות מקרו-כלכליות - נתוני ביטחון

בנק ישראל, הלמ"ס

221

סדרות כלכליות על תקופת המנדט בארץ ישראל

מצר יעקב, האוניברסיטה העברית

230

נתוני היבוא לישראל, 1982-1988

מל"ם מערכות בע"מ

231

נתוני היבוא ויצוא, 1980-1990

 

796

שעורי תשואה חודשיים של מדדים עיקריים בשוק המניות ואג"ח

יצחק שלמה, שליט חיים, האוניברסיטה העברית

 

עבודה ואבטלה

831

סקר כח אדם, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

830

סקר כח אדם, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

829

סקר כח אדם, 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

828

סקר כח אדם, 2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

827

סקר כח אדם, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

826

סקר כח אדם, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

825

סקר כח אדם, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

824

סקר כח אדם, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

823

סקר כח אדם, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

822

סקר כח אדם, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

821

סקר כח אדם, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

820

סקר כח אדם, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

819

סקר כח אדם, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

818

סקר כח אדם, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

817

סקר כח אדם, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

816

סקר כח אדם, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

815

סקר כח אדם, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

814

סקר כח אדם, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

813

סקר כח אדם, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

812

סקר כח אדם, 1998

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

811

סקר כח אדם, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

539

סקר כח אדם, 1996

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

540

סקר כח אדם, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

551

סקר כח אדם, 1994

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

552

סקר כח אדם, 1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

553

סקר כח אדם, 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

554

סקר כח אדם, 1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

555

סקר כח אדם, 1990

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

556

סקר כח אדם, 1989

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

557

סקר כח אדם, 1988

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

558

סקר כח אדם, 1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

559

סקר כח אדם, 1986

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

560

סקר כח אדם, 1985

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

561

סקר כח אדם, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

562

סקר כח אדם, 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

563

סקר כח אדם, 1982

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

564

סקר כח אדם, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

565

סקר כח אדם, 1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

566

סקר כח אדם, 1979

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

567

סקר כח אדם, 1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

568

סקר כח אדם, 1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

569

סקר כח אדם, 1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

570

סקר כח אדם, 1975

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

571

סקר כח אדם, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

572

סקר כח אדם, 1973

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

573

סקר כח אדם, 1972

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

574

סקר כח אדם, 1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

575

סקר כח אדם, 1970

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

576

סקר כח אדם, 1969

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

577

סקר כח אדם, 1968

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

578

סקר כח אדם, 1967

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

584

סקר כח אדם, 1961

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

581

סקרי כח אדם בשטחים, 1995-1994

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

582

סקרי כח אדם בשטחים, 1992-1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

583

סקרי כח אדם בשטחים, 1981-1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

538

קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1994-2006

המוסד לביטוח לאומי

536

קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1991-1993

המוסד לביטוח לאומי

533

קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1989-1991

המוסד לביטוח לאומי

722

נשים עובדות, 2000

משרד העבודה והרווחה

710

קובץ נתמכים של משרד הסעד לשנים 1971-1972, 1974-1978

נתקבל באמצעות מכון ברוקדייל

 

עיסוקים

719

אינדקס Goldthorpe לקטגוריות תעסוקתיות בישראל

יעיש מאיר, אוניברסיטת חיפה

316

פרופילים של מקצועות מתוך מפקדי האוכלוסין 1972, 1983

הרטמן משה, קראוס ורד ומאגר הנתונים מתוך נתוני הלמ"ס

530

סקר אקדמאים, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

532

סקר אקדמאים ובעלי השכלה על תיכונית, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

690

תולדות חיים של גברים יהודיים - שנתון 1954

מטרס יהודה, מכון ברוקדייל

692

תולדות חיים של נשים יהודיות - שנתון 1954

מטרס יהודה, Featherman David, מכון ברוקדייל

715

סגל אקדמי בישראל - גברים, 1976

נבו-אינגבר יהודית, בן דוד יוסף, האוניברסיטה העברית

716

סגל אקדמי במדעים וטכנולוגיה, 1984

נבו-אינגבר יהודית

720

מחקר לבנית מדד לסטטוס מקצועי

קראוס ורד בשיתוף מכון ברוקדייל

722

נשים עובדות, 2000

משרד העבודה והרווחה

549

סקר מוביליות חברתית, 2001

מטרס יהודה, שטייר חיה, רייכמן רבקה

590

סקר ניידות בתעסוקה, 1991/92

קראוס ורד ותורן נינה

589

סקר ניידות בתעסוקה ובטוח פנסיוני, 1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

550

סקר ניידות בתעסוקה, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

772

יחסי משפחה ודרכי ניהול משק בית בטיפוסים שונים של משפחות בישראל

שלח אילנה, האוניברסיטה העברית

 

עליה וקליטה

520

סקר עולים, 2010-2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

522

סקר תעסוקת עולים שבאו מברה"מ באוקטובר-דצמבר 1993 - 2 פנלים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

527

סקר תעסוקת עולים שבאו מברה"מ באוקטובר-דצמבר 1990 - 3 פנלים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

343

סקר קליטת עולים, 1982-1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

340

סקר קליטת עולים, 1979-1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

339

סקר קליטת עולים, 1978-1979

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

338

סקר קליטת עולים, 1977-1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

337

סקר קליטת עולים, 1976-1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

336

סקר קליטת עולים, 1975-1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

335

סקר קליטת עולים, 1974-1975

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

334

סקר קליטת עולים, 1973-1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

333

סקר קליטת עולים, 1972-1973

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

332

סקר קליטת עולים, 1971-1972

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

331

סקר קליטת עולים, 1970-1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

330

סקר קליטת עולים, 1969-1970

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

עמדות הצבור והתנהגות חברתית

809

סקר מעקב ארוך-טווח, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

805

סקר מעקב ארוך-טווח, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

799

סקר מעקב ארוך-טווח, 2014-2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

797

סקר מעקב ארוך-טווח, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

794

סקר מעקב ארוך-טווח, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

807

הסקר החברתי, 2016-2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

860

הסקר החברתי, 2018

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

808

הסקר החברתי, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

806

הסקר החברתי, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

803

הסקר החברתי, 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

798

הסקר החברתי, 2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

795

הסקר החברתי, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

793

הסקר החברתי, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

792

הסקר החברתי, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

791

הסקר החברתי, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

788

הסקר החברתי, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

787

הסקר החברתי, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

786

הסקר החברתי, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

785

הסקר החברתי, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

784

הסקר החברתי, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

783

הסקר החברתי, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

782

הסקר החברתי, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

781

הסקר החברתי, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

789

סקר ערכים בין-לאומי 1998-2005, (SVS)

שוורץ שלום, האוניברסיטה העברית

802

Value Tradeoffs Propel and Inhibit Behavior

שוורץ שלום, האוניברסיטה העברית

774

סקר פילנטרופיה, 1998

המרכז לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון

531

סקר תיקצוב זמן, 1991/92

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

537

סקר הרגלי קריאה, בילוי וספורט, 1998/99

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

534

סקר הרגלי קריאה, בילוי וספורט, 1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

773

מודל הערכה של איכות חיים-מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים

אנוש נואה, לסלאו אברהם, שחם יוסף, האונ' העברית

777

סקר עמדות נוער, 1973, 1975

לוי שלומית, גוטמן אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי

754

החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים והפרדה מגדרית

ד״ר נטע ברק-קורן, האוניברסיטה העברית, המועצה להשכלה גבוהה

776

התנהגות דתית יהודית בישראל, 2009

מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרן אבי חי

779

התנהגות דתית יהודית בישראל, 2000

מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרן אבי חי

778

התנהגות דתית יהודית בישראל, 1991

לוי שלומית, לוינסון חנה וכץ אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי

 

קשישים

672

סקר קשישים, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

671

סקר בני 60 ומעלה במשקי בית, 1985

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 הקבצים הבאים התקבלו ממכון ברוקדייל בסיוע הג'וינט-ישראל

 

670

רשתות חברתיות התומכות בקשיש

סיבולסקי אורה, אוניברסיטת תל-אביב

675

מערך התמיכה האי פורמלית בקשיש - בקעה

שובל יהודית, פליישמן רחל, שמואלי עמיר, מכון ברוקדייל

680

סקר צריכים של קשישי בקעה

פליישמן ר., מור ו., פקטור ח., דיוויס מ., מכון ברוקדייל

685

סקר קשישים

וייל חנה, מכון ברוקדייל

775

העובד המבוגר ואיכות חיי העבודה בישראל

חביב יעקב, ספילרמן סיימון, מכון ברוקדייל

 

תחבורה

379

סקר הרגלי נסיעה, 1996/97

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

398

סקר הרגלי נסיעה בנתניה, בחולון ובפתח-תקווה, 1995

משרד התחבורה, מכון לתכנון תחבורה בת"א

390

סקר הרגלי נסיעה, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

386

תאונות דרכים עם נפגעים, 2005

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

387

תאונות דרכים עם נפגעים, 2004

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

388

תאונות דרכים עם נפגעים, 2003

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

378

תאונות דרכים עם נפגעים, 1999-2002

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

389

תאונות דרכים עם נפגעים, 1998

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

399

תאונות דרכים עם נפגעים, 1996-1997

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

396

תאונות דרכים עם נפגעים, 1994-1995

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

393

תאונות דרכים עם נפגעים, 1987-1993

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

391

תאונות דרכים עם נפגעים, 1974-1986

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

383

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 2006

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

382

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1999-2004

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

381

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1998

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

380

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1987-1997

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

397

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1985-1995

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

395

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1983-1993

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

392

נפחי תנועה בקטעי כביש, 1971-1986

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

394

קובץ קטעי כביש וצמתים

מע"צ

 

תפוצות ישראל

840

קהילות יהודיות בגרמניה, 1840-1928

ברקאי אברהם

841

סקר יהודי צפון אמריקה, NJPS 1990

CJF - Council of Jewish Federations