New Page 1
 
חיפוש נתונים בקטלוג הזמנת קובץ רשימת קבצים מה חדש? ארכיב חדשות
בקשה לקבלת קובץ נתונים
בקשה לשימוש בקובץ MUC של הלמ"ס

Geobase מבחר סדרות כלכליות של ישראל סטטיסטיקה משפטית אוספים מיוחדים ספריית תקליטורים מארצות אחרות
Balance of Payments מבוא
Monetary Series רשימת בתי המשפט
Prices בית המשפט העליון
Housing Market בתי משפט המחוזיים
World Data בתי משפט השלום
Defence Data בתי משפט השלום בערים השונות
שופטים ורשמים

משתמש חדש Signup כניסה אודות

אודות המאגר הפקדת הנתונים סודיות סטטיסטית FAQ מוסדות מנויים הוועדע המייעצת צוות המאגר
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה הפתוחה
מכללת עמק יזרעאל
מכון פאלק
מכון ברוקדייל
מכון פלורסהיימר
מרכז אדוה

מאגרי נתונים בעולם  ICPSR מקורות נתונים במדעי החברה הלמ"ס אתרים ישראלים אחרים   אתרים מענינים אחרים
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.