מאגר הנתונים במדעי החברה המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
 
מתכבדים להזמינך לפורום בנושא:
סטטיסטיקה מרחבית לצרכי תכנון ומחקר
שיתקיים ביום א', ח' בטבת, תשס"ו, 8 בינואר 2006, בין השעות 18:00- 14:00
בקמפוס הר-הצופים בירושלים, בנין מדעי החברה, אולם 1701

תוכנית

14:00 - 14:20

התכנסות
14:20 - 14:30 ברכות

פרופ. אריה שחר, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה לסטטיסטיקה מוניציפלית
פרופ. גד נתן, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה המייעצת למאגר הנתונים

14:30 - 16:00 מושב ראשון:  יישומי סטטיסטיקה ישובית ואזורית

יו"ר: מיכל פנט-פלג, מאגר הנתונים, האוניברסיטה העברית

Geobase ככלי עזר בתכנון ומחקר אזורי
 צוות מאגר הנתונים, האוניברסיטה העברית

פרופיל בריאותי-חברתי של הישובים
נעמה רותם, הלמ"ס
ענת שמש, משרד הבריאות

הגדרת מערך הנתונים הדרושים לתכנון תחבורה
PGLרות אמיר, נתיבי איילון ומרכוס סיינוק,

16:00 - 16:20

הפסקת קפה
16:20 - 18:00 מושב שני: מידע וחיזוי שימושי קרקע

יו"ר: פרופ. אריה שחר

מיפוי ארצי של שימושי קרקע
אפרת זמירי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1) מפת צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים בעיר חיפה
2) מפת שימושי הקרקע במועצה אזורית אשכול
3) מפת שימושי קרקע בעיר חיפה


מאגר נתוני עסקות מקרקעין
יעקב אודיש, השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

חיזוי השלכות של שינויים בשימושי קרקע: יישום מודל ה– UrbanSim
במטרופולין תל אביב

פרופ. דניאל פלזנשטין, עדי בן-נון ואיל אשבל, האוניברסיטה העברית

סיכום ושאלות מהקהל