מאגר הנתונים במדעי החברה המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
 
מתכבדים להזמינך לפורום בנושא:
סטטיסטיקה מרחבית לצרכי תכנון ומחקר
שיתקיים ביום א', ח' בטבת, תשס"ו, 8 בינואר 2006, בין השעות 18:00- 14:00
בקמפוס הר-הצופים בירושלים, בנין מדעי החברה, אולם 1701

תוכנית

14:00 - 14:20

התכנסות
14:20 - 14:30 ברכות

פרופ. אריה שחר, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה לסטטיסטיקה מוניציפלית
פרופ. גד נתן, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה המייעצת למאגר הנתונים

14:30 - 16:00 מושב ראשון:  יישומי סטטיסטיקה ישובית ואזורית

יו"ר: מיכל פנט-פלג, מאגר הנתונים, האוניברסיטה העברית

Geobase ככלי עזר בתכנון ומחקר אזורי
 צוות מאגר הנתונים, האוניברסיטה העברית

פרופיל בריאותי-חברתי של הישובים
נעמה רותם, הלמ"ס וענת שמש, משרד הבריאות

הגדרת מערך הנתונים הדרושים לתכנון תחבורה
PGLרות אמיר, נתיבי איילון ומרכוס סיינוק,

16:00 - 16:20

הפסקת קפה
16:20 - 18:00 מושב שני: מידע וחיזוי שימושי קרקע

יו"ר: פרופ. אריה שחר

מיפוי ארצי של שימושי קרקע
אפרת זמירי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מאגר נתוני עסקות מקרקעין
יעקב אודיש, השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

חיזוי השלכות של שינויים בשימושי קרקע: יישום מודל ה– UrbanSim
במטרופולין תל אביב

פרופ. דניאל פלזנשטין, עדי בן-נון ואיל אשבל, האוניברסיטה העברית

סיכום ושאלות מהקהל

 
נא לאשר השתתפות בטל. 02-5883008 , בפקס 02-5883004 או ב- http://isdc.huji.ac.il/forum_reg.htm
הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחניון בית מאירסדורף בהר הצופים
מספר המקומות מוגבל !