New Page 1
 
 

30-11-2003

463. סקר הוצאות משק בית 2002
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקר הוצאות משק הבית לשנת 2002 הוא השישי בסדרת הסקרים השוטפים על הוצאות המשפחה שהלשכה עורכת מאז 1997. סקרים אלה כוללים את כלל האוכלוסיה למעט קיבוצים, מושבים שיתופיים, בדווים מחוץ לישובים ודיירי מוסדות. הסקר לשנת 2002 כולל גם את מזרח ירושלים. השימוש העיקרי של הסקר הוא שיקלול סל המוצרים והשרותים בבסיס מדד המחירים לצרכן. נוסף לכך, נתוני ההכנסות בסקר מרחיבים את מסד הנתונים על הכנסות משקי בית, שהתבסס לפני 1997 על סקר הכנסות בלבד. קובץ הנתונים במאגר מכיל 3 סוגי רשומות לכל משק בית: רשומה 947801# מכילה נתונים על התכונות הדמוגרפיות של משק הבית, בעלות ושימוש בדירה, במכוניות ובמכשירים ביתיים. רשומה 947802# מפרטת את ההכנסות ובעיקר את הוצאות משק הבית לצריכה ולשימושים אחרים. ההוצאות מתחלקות ל- 10 קבוצות ראשיות, חלקן מפורטות יותר (מזון, בריאות, חינוך ותרבות) וחלקן פחות. לכל פרט במשק הבית יש רשומה 947803# המכילה נתונים דמוגרפיים, לימודים, עבודה, שכר מעבודה שכירה וקיצבאות. N= 6,227 משפחות ו-20,887 פרטים.

602. סקר הכנסות 2002
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משחקים תפקיד מרכזי באמידת רמת ההכנסה של קבוצות באוכלוסיה ובמדידת אי-השוויון ביניהן. החל ב-1997 הסקר מבוסס על נתוני הכנסות הנאספים הן בסקר הכנסות והן בסקר הוצאות משק הבית. נתוני סקר הכנסות נאספים בארבעה סקרים רבע-שנתיים הנלוים לסקר כח-אדם והם מתייחסים לתקופה של 3 החודשים האחרונים. סקר הוצאות משק בית אוסף גם הוא נתוני הכנסה של המשפחה ושל כל בן משק בית שגילו 15 ומעלה. קובץ הנתונים מורכב משני סוגי רשומות. רשומת משק בית
960001# המפרטת את התכונות הדמוגרפיות של משק הבית, מספר מפרנסים וסה"כ הכנסות משק הבית מעבודה, מהון, מקצבאות וממקורות אחרים. לכל בן משק בית בגיל 15+ רשומה 960002# המפרטת תכונות דמוגרפיות, מצב תעסוקה, שכר מעבודה והכנסות פרטיות ממקורות אחרים. N= 14,201 משקי בית ו-23,816 פרטים בגיל 15+.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.