New Page 1
 
 

26-12-2005

קבצים חדשים במאגר הנתונים

789. סקר ערכים בינלאומי 1998-2005
מחבר: שוורץ, שלום, האוניברסיטה העברית

מחקר הערכים של פרופ. שלום שוורץ ויותר מ-100 עמיתיו מרחבי העולם, מייצג תרומה מכרעת בתחום של מחקר רב-תרבותי. ניתן לראות בפרויקט ענק זה פיתוח והרחבה של מחקרים השוואתיים קודמים בכל הקשור לתאוריה ומתודולוגיה של מחקר בין-תרבותי. בסיס הנתונים שהופקד ע"י החוקר במאגר הנתונים מכיל 296 מדגמים מלמעלה מששים מדינות. אוסף הנתונים כולל קבוצות שונות על פני תקופה של כ-15 שנה וכן, מספר מדגמים מייצגים (representative samples) של מדינות או חבלי ארץ. מדגמים מרובים מאותה מדינה מאפשרים להשוות את השונות התרבותית בתוך המדינה לשונות בין חברות ותרבויות במדינות שונות - הן ביחס לתוכן של כל ערך והן ביחס למבנה היחסים בין הערכים. רשימה מפורטת של המדגמים ותכונותיהם כלולה בבסיס הנתונים שעובד והוכן ע"י משה ברגר. שאלון ה-SVS מורכב מ-57 פריטים (56 פריטים בשנים הראשונות של הסקר) המייצגים 10 ערכי פרט ושבעה ערכים "מוטי תרבות". תאור רחב של תאורית הערכים ושל כלי המחקר הנגזר ממנו נמצא במאמרים של שוורץ, בעיקר בשלושת העבודות המצוטטות בקטלוג. הוראות שימוש בנתונים ובשאלון מצורפות לבסיס הנתונים שבמאגר. הקובץ זמין בפורמט SPSS portable או total N=75,148. ASCII .

3910. ISSP 2003 - National Identity II
Source: ISSP and ZentralArchiv, Koln

במסגרת תוכנית הסקר החברתי הבינלאומי (ISSP) נערך מידי שנה מחקר רב-לאומי על עמדות הציבור בנושאים מרכזיים במדעי החברה כאשר כל מספר שנים חוזרים וחוקרים אותו נושא. מאגר הנתונים מחזיק את כל נתוני ה-ISSP משנת 1985 עד 2003. קובץ הנתונים שהתקבל עתה מחזיק את נתוני סקר 2003 שנערך ב-33 מדינות והוקדש לנושא הזהות הלאומית, נושא שנחקר לראשונה ב-1985. השאלון ביקש מהנחקרים לדרג זהות לאומית לעומת הזדהות עם קבוצות התייחסות אחרות ובדק עמדות כלפי גלובליזציה מול עסקים מקומיים; ארגונים בינלאומיים מול ממשל מקומי; מהגרים זרים; השפה כמרכיב בזהות הלאומית; גאווה לאומית ועוד. הסקר הישראלי בפרויקט ה- ISSP נערך ע"י מכון ב.י. ולוסיל כהן באוניברסיטת ת"א בראשות פרופ. נח לוין-אפשטין. בסיס הנתונים כולל למעלה מ-44,000 נחקרים מ-33 מדינות, כולל ישראל.

נתונים חדשים ב- FastAnalysis

סקר כח אדם 2003, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר הכנסות 2003, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

GEOBASE

המהדורה המחודשת של GEOBASE תוצג בפורום על סטטיסטיקה מרחבית לצרכי תכנון ומחקר שהמאגר יארח בשיתוף המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית. הארוע יתקיים ביום א', 8 בינואר 2006, בין השעות 14:00-18:00 בהר הצופים, ירושלים. פרטים נוספים ותוכנית אפשר למצוא באתר המאגר. אישור השתתפות בטל. 02-5883008, טופס הרשמה או בדואר אלקטרוני.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.