New Page 1
 
 

25-01-2005

חדש במאגר הנתונים

FastAnalysis

קובץ הנתונים מהסקר החברתי 2003 שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנקלט במאגר לפני זמן מה, זמין בשינויים קלים למשתמשים מורשים ב-Fast Analysis. ניתן לסרוק את רשימת המשתנים, לראות התפלגויות ולהוריד למחשב האישי את הקובץ בשלמותו או תת-קובץ מתוכו. האתר מאפשר גם הפקת עיבודים סטטיסטיים ללא הורדת הנתונים למחשב האישי.

לקבלת סיסמא: http://isdc.huji.ac.il/H_ISDC_reg.shtml

GEOBASE

בחודשיים האחרונים עודכנו למעלה ממאה סדרות ב-GEOBASE. כל הנתונים, להוציא נתוני הביטוח הלאומי, מקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אוכלוסיה
סה"כ ולפי קבוצות גיל, בישובים עירוניים, במחוזות, בנפות ובמועצות אזוריות
מקורות גידול האוכלוסיה - ריבוי טבעי, הגירה פנימית, השתקעות ראשונה של עולים

בינוי
התחלות בניה, גמר בניה ובניה פעילה - סדרות רבעוניות למחוזות וסדרות שנתיות לישובים העירוניות, לפי יעוד ויזם - ביחידות שטח ובדירות למגורים
אישורי בניה
היצע דירות ודירות שנמכרו

עבודה ושכר
תכונות כח עבודה אזרחי
מועסקים לפי ענף, מקום מגורים ומחוז עבודה
מועסקים לפי המוסד לביטוח לאומי
בלתי מועסקים לפי מין וקבוצת אוכלוסיה, שיעורי אבטלה

פעילות כלכלית מקומית
מדדי תעשיה במחוזות
נתונים מסקרי התעשיה והמלאכה במחוזות, בנפות ובערים גדולות: השקעה גולמית, מועסקים, תפוקה ממוצעת לעובד, עלות העבודה ותמ"ג
סיכומי מע"מ - עוסקים ופדיון - במחוזות ובערים הגדולות, לפי ענף

צוות המאגר עושה הכל להבטיח את איכות הנתונים הנקלטים ב-GEOBASE אולם אם מצאת טעות, אנא הדפס את הטבלה, סמן את הטעות ושלח אלינו לפקס 02-588 3004.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.