New Page 1
 
 

22-11-2004

קובץ חדש

464. סקר הוצאות המשפחה 2003
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בעקבות שיפור ויעול תהליכים בלמ"ס ובעקבות פניות של המאגר להשלמת נתונים בקבצים, החליטו עורכי סקר הוצאות משק הבית להרחיב מאד את קובצי הנתונים הנמסרים לאקדמיה. התוספת העיקרית מתבטאת ברשימת ההוצאות הכוללת עתה כמעט את כל המוצרים שבסקר. בעקבות כך, שונה מבנה קובץ המוצרים והוא מכיל עתה שורה קצרה לכל מוצר ובה מספר מ"ב, משקלו, סמל מוצר וערך כספי. למשתנים הדמוגרפיים של משק הבית נוספו פרטים על הדירה, סמל ישוב לערים גדולות (50,000 תושבים ויותר) ואשכול כלכלי-חברתי של ישוב המגורים. ברשומת הפרט הורחב הסימול של ענף כלכלי ומשלח יד מספרה אחת לשתי ספרות. הקובץ ישוחרר למשתמשים בלווית תוכניות SAS ו- SPSS מתאימות ( 6,218 משקי בית; 21,058 פרטים).

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.