New Page 1
 
 

21-10-2004

קבצי נתונים חדשים

850-853: סקרי כח אדם בשטחים 2000-2003 (ארבעה קבצים)
מקור: הלשכה הסטטיסטית הפלסטינאית

החל ב-1995, עורכת הלשכה הסטטיסטית הפלסטינאית סקרי כח-אדם רבעוניים בקרב האוכלוסיה הפלשטינאית בשטחים (יהודה, שומרון ורצועת עזה). כללית, מבנה הסקרים הללו דומה מאד למערך סקרי כח אדם שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב אוכלוסית ישראל, בשני הבדלים: בסקרים הפלשתינאים אין פנל ולכן אין מעקב, אפילו קצר, אחר משק הבית או הפרט וכן, הסקר הפלשתינאי כולל שאלה על שכר יומי של שכירים. מסגרת המדגם מבוססת על מפקד האוכלוסין שנערך ע"י הלשכה הפלשתינאית ב-1997. מדגם של סקר רבעוני כולל כ-7,500 משקי בית עם שיעור היענות של 82-85%. קובץ נתונים שנתי מכיל בין 77,000 ל-93,000 פרטים בני 15+. תאור מפורט של שיטות הסקר נמצא באתר האינטרנט של הלשכה הפלשתינאית.

השאלון כולל פרטים דמוגרפיים על משק הבית והפרטים המשתתפים בו שגילם 15+, השכלה, מצב משפחתי, סטטוס תעסוקתי, ענף כלכלי ומשלח יד (בסווג של 2 ספרות), שעות עבודה, עבודה נוספת, סיבות לעבודה חלקית ולעבודה נוספת, אבטלה, אבטלה סמויה, חיפוש עבודה וסיבות לאי השתתפות בכח העבודה. תוצאות 4 הסקרים הללו מופיעות ב- http://www.pcbs.org/labor/ann_stat.aspx.

צפויים להגיע בקרוב מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקר הכנסות 2003
סקר הוצאות משקי בית 2003

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.