New Page 1
 
 

19-04-2004

קובץ נתונים חדש

549. סקר ניידות חברתית, 2001
מקור: יהודה מטרס, חיה שטייר ורבקה רייכמן

מטרתו של מחקר זה היתה לבחון דפוסים תעסוקתיים וניידות חברתית של מבוגרים בישראל. בסקר שנערך בשנת 2001 על מדגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת (גילאי 18+), רואיין מבוגר אחד מכל משק בית על עצמו באמצעות שאלון מורחב (רשומה 954901#) ועל המבוגרים האחרים במשק הבית באמצעות שאלון קצר. המרואינים נשאלו על עבודתם הנוכחית, על עבודתם לפני 5 שנים ועל ההיסטוריה התעסוקתית שלהם. לגבי כל תקופת עבודה הם התבקשו לפרט את דרך מציאת התעסוקה, משך זמן העבודה, ענף כלכלי ומשלח יד, סטטוס ניהולי, הסיבות לעזיבת מקום העבודה, גיל הילדים וסידורי הטיפול בהם בשעות העבודה. השאלון כולל גם הסטוריה מפורטת של מצב משפחתי, ילדים ומגורים בצוותא (cohabitation) וכן, הכנסות, הגדרה עצמית של דתיות, עמדות כלפי עולם העבודה ועמדות פוליטיות. השאלון הקצר (רשומה 954902#) כולל נתונים דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפרט בהווה ולפני 5 שנים, מוצא ההורים ופרופיל התעסוקה שלהם כשהפרט היה בגיל 16. המחקר מומן ע"י הקרן הלאומית למדע, נוהל ע"י אוניברסיטת חיפה ועבודת השדה (ראיונות נערכו פנים אל פנים) מערכה ע"י מכון כהן לסקרי דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב. N= 1203 שאלונים מורחבים ו-2,050 שאלונים נלווים.

GEOBASE

החל מסוף חודש אפריל , יתבקשו הנכנסים לאתר GEOBASE להזדהות באמצעות קוד משתמש וסיסמא. קוד המשתמש זהה לכתובת הדואר האלקטרוני וסיסמא תינתן לכל מי שימלא טופס משתמש חדש. רישום זה יאפשר לצוות המאגר לקבל תמונה טובה יותר על המשתמשים, תחומי הנתונים המענינים אותם, והציפיות שלהם מבסיס הנתונים. משתמשים בעלי סיסמא ל- FastAnalysis יכולים להשתמש בה גם באתר GEOBASE.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.