New Page 1
 
 

18-12-2003

חדש ב- Fast Analysis

סקר הוצאות משקי בית 2000

סקר הוצאות משקי בית 2001

קובץ נתונים פתוח: מסקר בחירות 2003 שנערך ע"י אריאן ושמיר, מאפשר לקהל המשתמשים שאין בידיהם שם משתמש וסיסמא להתרשם מיכולות המערכת

קבצים קטנים חדשים במאגר:

647. סקר בחירות 1999
מקור: אברהם דיסקין, האוניברסיטה העברית

הסקר בדק עמדות פוליטיות, כוונות הצבעה בבחירות והשתתפות פוליטית בישראל בתקופה שלפני בחירות 1999. השאלון התייחס לעמדות כלפי הדמוקרטיה, תהליך השלום, מדינה פלשתינאית, עתיד השטחים, הערכות לגבי המפלגות והמועמדים לראשות הממשלה, נטיות פוליטיות ודפוסי הצבעה בעבר. N=995.

719. אינדקס Goldthorpe לקטגוריות תעסוקתיות בישראל
מקור: מאיר יעיש, אוניברסיטת חיפה

על פי אחת האסכולות בחקר הריבוד החברתי, המבנה הריבודי מתאפיין בקיומן של קטגוריות תעסוקתיות המובחנות באמצעות חסמים לניידות בין הקטגוריות. החוקרים על פי גישה זו מנתחים טבלאות ניידות לקביעת מידת פתיחותו וסגירותו של המבנה הריבודי. מאיר יעיש התאים את הסכימה המעמדית של ג'ון גולדטורפ לטבלאות משלחי היד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-1972 ומ-1994. פרטים נוספים ב: http://soc.haifa.ac.il/~yaish/workinprogress/classinisrael.pdf.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.