New Page 1
 
 

18-09-2006

קבצי נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

605. סקר הכנסות 2005
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לסקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפקיד מרכזי באמידת רמת ההכנסה של קבוצות באוכלוסיה ובמדידת אי-השוויון ביניהן. מאז 1997 הסקר מבוסס על נתוני הכנסות הנאספים הן בסקר הכנסות והן בסקר הוצאות משק הבית. נתוני סקר הכנסות נאספים בארבעה סקרים רבע-שנתיים הנלווים לסקר כח-אדם והם מתייחסים לתקופה של 3 החודשים האחרונים. קובץ נתוני הסקר מורכב משני חלקים: קובץ משקי בית
(N=14,545) - מפרט את התכונות הדמוגרפיות של משק הבית, מספר מפרנסים וסה"כ הכנסות משק הבית מעבודה, מהון, מקצבאות וממקורות אחרים. קובץ פרטים (N=34,988) - מפרט תכונות דמוגרפיות, מצב תעסוקה, שכר מעבודה והכנסות פרטיות ממקורות אחרים, לכל פרט במשק הבית מגיל 15 ומעלה. ניתן למצוא את פרטי הקובץ בקטלוג "אלף" הקיים וגם בגירסה הזמנית של הקטלוג החדש. עד לתחילת שנת הלימודים תשס"ז יושלם השלב הראשון בהסבתו של הקטלוג (metadata) לפורמט DDI המשמש את מרבית מאגרי המידע הקיימים במדינות אחרות, ביניהם ICPSR ו-UKDA. בשאלות והערות ניתן לפנות לאייל נחום ולחגי דרור.

בקרוב

סקר הוצאות משק הבית 2005
סקר הכנסות 2004 ב- Fast Analysis.

חדשות אחרות

כניסת בעלי תפקידים חדשי ם למאגר

בסוף חודש אוגוסט האחרון פרשה מתפקידה מייסדת ומנהל המאגר, מיכל פנט-פלג ומראשית ספטמבר אני ממלאת את מקומה. אני בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה ובעלת תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב. לאחרונה סיימתי גם את לימודי התואר השלישי בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב והגשתי את עבודת הדוקטוראט, שנכתבה בהנחייתה של פרופ. חיה שטייר. החל ב-1 באוקטובר תחליף ענבל כץ, תלמידת תואר שני במינהל עסקים, את גלית אבני, כעוזרת מחקר במאגר. יחד עם צוות המאגר המסור, אמשיך במלאכתה של מיכל, ואני תקווה כי על אף הקשיים התקציביים בהם נתון המאגר, נצליח כבעבר לשרת נאמנה את קהילת החוקרים והתלמידים במדעי החברה. בהזדמנות זו ברצוני לאחל למיכל הצלחה בהמשך דרכה ולשלוח ברכת שנה טובה ומוצלחת לכולכם -ספקים ומשתמשים כאחד.

ורדה.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.