New Page 1
 
 

18-07-2005

קבצי נתונים חדשים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

388. תאונות דרכים עם נפגעים 2003
387. תאונות דרכים עם נפגעים 2004

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד) של משטרת ישראל. משטרת התנועה רושמת כל תאונה שיש בה נפגעים בטופס מיוחד ומעדכנת בהמשך פרטים ממידע המתקבל מבתי חולים ומקורות אחרים. הלמ"ס מצויה בעיצומו של פרויקט בו נבדקים סוגי תיקים אחרים של המשטרה, מאושפזים בבתי חולים כתוצאה מתאונות דרכים, הגדרות בינ"ל וכד' במטרה לשפר את איכות הנתונים ולפני כשנה הוקמה ועדה ציבורית לבחינה מחודשת של ההגדרות והדווח בנושא זה. קובצי הנתונים מהשנים 2003-2004 כוללים פרטים רבים לכל תאונה: מקום התאונה ומועדה כולל תנאי הדרך בעת התאונה; הגורמים הראשיים לתאונה; מידת החומרה שלה; סוג התאונה - התנגשות/ פגיעה בהולך רגל/ התהפכות הרכב וכד'; תאור הנפגעים וחומרת הפגיעות. כן מפורטים גיל, מין וישוב מגורים של כל המעורבים: נהגים, הולכי רגל ונפגעים. לתאונות עירוניות מופיעה הכתובת המדויקת בה ארעה התאונה ולתאונות בדרכים בין-עירוניות מופיע סמל קטע הדרך או הצומת, הקילומטר וכוון הנסיעה של כלי הרכב המעורבים. עבירת תנועה, אם נעשתה, אינה מופיעה בקובץ מסיבות של סודיות סטטיסטית. קובצי הנתונים מורכבים מרשומה אחת לתאונה, מספר משתנה של רשומות לכלי הרכב המעורבים בה ומספר משתנה של רשומות לאנשים המעורבים בתאונה: נהגים, הולכי רגל או נפגעים. הנתונים מוצגים גם באתר הלמ"ס. N=18,288 תאונות ב-2003 ו-18,266 ב-2004.

382. ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות 1999-2004
ספירות תנועה מבוצעות ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצעות מונים מכאניים המוצבים בדרכים בין-עירוניות והמונים את מספר כלי הרכב העוברים באותו קטע. אין סופרים אופנועים וקטנועים. הספירה נעשית פעם בשנה במשך שבוע. הקבצים שהתקבלו לשש השנים האחרונות כוללים נפח תנועה בכל שעה, בכל יום בשבוע בקטעים שבהם בוצעה הספירה. כמו כן מצוינים תאריכי הספירות וסימון של ימי חג, ערב חג וימי חול המועד. בנוסף מופיעה טבלת עזר של כל קטעי הדרכים בישראל. אוסף הנתונים של המאגר כולל ספירות תנועה מ-1971 ואילך בקבצים מס. 397, 395, 392, 381, 380.
N=19,245 ספירות ב-642 קטעי דרך.

קבצים שהוזמנו מהלמ"ס ויגיעו בקרוב
  • סקר כח אדם 2004
  • סקר הכנסות 2004
  • סקר הוצאות המשפחה 2004
  • הסקר החברתי 2003, גרסת MUC
 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.