New Page 1
 
 
13-05-2007

קובץ נתונים חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

386. תאונות דרכים עם נפגעים 2005
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד) של משטרת ישראל. משטרת התנועה רושמת כל תאונה שיש בה נפגעים בטופס מיוחד ומעדכנת בהמשך פרטים ממידע המתקבל מבתי חולים ומקורות אחרים. הלמ"ס מצויה בעיצומו של פרויקט בו נבדקים סוגי תיקים אחרים של המשטרה, מאושפזים בבתי חולים כתוצאה מתאונות דרכים, הגדרות בינ"ל וכד' במטרה לשפר את איכות הנתונים. לפני כשנה הוקמה ועדה ציבורית לבחינה מחודשת של ההגדרות והדיווח בנושא זה. קובץ הנתונים כולל פרטים רבים לכל תאונה: מקום התאונה ומועדה כולל תנאי הדרך בעת התאונה; הגורמים הראשיים לתאונה; מידת החומרה שלה; סוג התאונה - התנגשות/ פגיעה בהולך רגל/ התהפכות הרכב וכד'; תאור הנפגעים וחומרת הפגיעות. כן מפורטים גיל, מין וישוב מגורים של כל המעורבים: נהגים, הולכי רגל ונפגעים. לתאונות עירוניות מופיעה הכתובת המדויקת בה ארעה התאונה ולתאונות בדרכים בין-עירוניות מופיע סמל קטע הדרך או הצומת, הקילומטר וכוון הנסיעה של כלי הרכב המעורבים. עבירת תנועה, אם נעשתה, אינה מופיעה בקובץ מסיבות של סודיות סטטיסטית. קובץ הנתונים מורכב מרשומה אחת לתאונה, מספר משתנה של רשומות לכלי הרכב המעורבים בה ומספר משתנה של רשומות לאנשים המעורבים בתאונה: נהגים, הולכי רגל או נפגעים. הנתונים מוצגים גם באתר הלמ"ס. N=17,509

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.