New Page 1
 
 

12-12-2006

כללי

לאחרונה "עלה לאוויר" קטלוג החיפוש החדש של המאגר. הקטלוג החדש מבוסס על תוכנת Nesstar שפותחה בבריטניה ומשמשת מאגרי מידע רבים באירופה, והוא מחליף את קטלוג "אלף" הישן. עבודות עדכון ושדרוג הקטלוג מתבצעות באופן שוטף ובקרוב יתווסף לתיאורי הקבצים גם תיאור מפורט יותר של קטגוריות ומשתנים. נשמח לקבל חוות דעת והערות בכל הקשור לקטלוג.

קובצי נתונים חדשים

648. סקר בחירות 2006
אשר אריאן ומיכל שמיר

בחודשים פברואר-אפריל 2006, לקראת הבחירות לכנסת ה-17 ולאחריהן, נערך סקר הבחירות ה-12 בסדרת מחקרי הבחירות המתבצעים מאז 1969. בסקר נחקרו עמדות הציבור כלפי נושאים הנמצאים על סדר היום הציבורי, כלפי המפלגות והעומדים בראשן וכלפי ערכים מרכזיים בתחומי הפוליטיקה והחברה. כמו כן נחקרו דפוסי הצבעה בעבר וכוונות הצבעה בבחירות הקרבות. השאלון כולל מספר פריטים קבועים החוזרים בכל סקר ומאפשרים מעקב ארוך טווח אחר השינויים בעמדות הציבור. סקר הבחירות הנוכחי התבצע בשיטת הפאנל. במהלך החודשים פברואר-מרץ נאספו נתונים לפני יום הבחירות, ובחודש אפריל נערך סקר נוסף לאחר הבחירות. איסוף הנתונים בוצע ע"י חברת מחשוב בראיונות טלפוניים בעברית, רוסית וערבית. קובץ הנתונים זמין למשתמשים גם באתר N=1,919.FastAnalysis.

784. הסקר החברתי 2005
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הסקר החברתי נערך בפעם הרביעית על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך שנת 2005. במסגרתו רואינו כ-7,500 איש בני 20 ומעלה בכל רחבי הארץ. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף שנועד לספק מידע עדכני על תנאי החיים של האוכלוסיה הבוגרת בישראל ורווחתה ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר בנוי משאלון גרעין קבוע הנחקר מדי שנה ומנושא שנתי מתחלף הנחקר בהרחבה. ב-2005 הוקדש הנושא המתחלף להשתתפות ואי השתתפות בכוח העבודה. נושא זה נחקר בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר, המתעניין בסיבות המביאות קבוצות מסויימות בחברה הישראלית בגילאי העבודה להשתתפות חלקית או להשתתפות בכוח העבודה. הנתונים שנאספו משקפים תפיסות ועמדות של האוכלוסייה בהקשר התעסוקתי, ומאפשרים הבנה טובה יותר של מצבי תת-תעסוקה ואי השתתפות בכוח העבודה.

אוסף הנתונים מכיל 2 קבצים: קובץ נדגמים (N=7,478) וקובץ אי-פקידה. הלמ"ס מדגישה כי האומדנים המתקבלים מהמדגם הם נפשות וכי אינם זהים לאומדנים המתקבלים מסקרים מדגמיים אחרים של הלמ"ס. לכן, יש להיזהר כאשר משווים אומדנים מהסקר החברתי לאומדנים המתקבלים מסקרים אחרים. אוסף הנתונים שהתקבל עתה במאגר הינו בגרסת MUC.

בקרוב:

הסקר החברתי 2005, גירסת PUF.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.