New Page 1
 
 

12-03-2006

חדש במאגר הנתונים

783. הסקר החברתי 2004
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הסקר החברתי נערך בפעם השלישית על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-דצמבר 2004. במסגרתו רואינו כ-7,600 איש בני 20 ומעלה בכל רחבי הארץ, המייצגים כ-4 מליון איש בגילים אלה. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסיה הבוגרת בישראל ורווחתה ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר בנוי משאלון גרעין קבוע הנחקר מדי שנה ומנושא שנתי מתחלף הנחקר בהרחבה. ב-2004 הוקדש הנושא המתחלף לסידורים לילדים בגילאים 0-13 מחוץ למסגרות חובה והקשר של סידורים אלה לתעסוקת הורים. נושא זה נחקר בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. בין היתר נשאלו ההורים על השיקולים בבחירת מסגרות לילדים, על שביעות הרצון מהמסגרות האלה ועל המידה בה התשלומים עבור מסגרות הטיפול בילדים מכבידים על תקציב משק הבית. לגבי כל ילד בגיל 0-5, נבדק מי מביא ומחזיר את הילד, שעות הפעילות של המסגרת, מחיר הסידור, ושביעות רצון מהיבטים שונים של המסגרת. שאלות דומות נשאלו הורים לילדים בגיל 6-13 לגבי מסגרות משלימות לבית הספר. אוסף הנתונים מכיל 3 קבצים: קובץ נדגמים (N=7,616), קובץ ילדי הנדגמים בגיל (N=6,346) 0-13 וקובץ אי-פקידה. בקובץ ילדי הנדגמים מקדם ניפוח שונה ממקדם הניפוח של ההורה בקובץ הנדגמים. הלמ"ס מדגישה שמיזוג שני הקבצים לפי מספר שאלון עלול להביא את המשתמש לאומדנים מוטים ולהסקת מסקנות שגויות. אוסף הנתונים שהתקבל עתה במאגר הינו בגרסת PUF ושאלון הגרעין יועלה בקרוב לאתר FastAnalysis. קובץ הנתונים זמין למשתמשים גם במחולל הלוחות של הלמ"ס.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.