New Page 1
 
 

11-11-2003

781. הסקר החברתי 2002
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השיקה בשנת 2002 סקר חברתי שייערך מעתה מדי שנה על מדגם מייצג של בני 20 ומעלה. במובנים רבים מצטרף הסקר הנ"ל לשורה מכובדת של סקרים חברתיים הנערכים בעולם, ביניהם ה-GSS האמריקאי והסקר החברתי האירופאי (ESS) עליו הודענו לפני ימים אחדים. בשונה מרוב הסקרים של הלמ"ס, הסקר החברתי משלב שאלות על מצבו של הנדגם בתחומי החיים העיקריים (משפחה, בריאות, חינוך, עבודה וכו'), עם הערכות ועמדות ביחס למצבו. כך, הסקר מאפשר בפעם הראשונה לבדוק באופן שיטתי את הקשר בין תנאי חיים ודפוסי התנהגות לבין רווחה (well-being) סוביקטיבית - ולעקוב אחר האינדיקטורים האלה לאורך זמן. תחומים מענינים הכלולים בסקר ולא נחקרו באופן שוטף עד כה: תנאי דיור מפורטים ואיכות סביבת המגורים, קשר עם בני משפחה וחברים, דפוסי בילוי פנאי וחופשה, פעילות התנדבותית, בריאות ומוגבלות פיסית, עזרה להורים, דתיות, חשיפה לעבריינות ושביעות רצון כללית.

השאלון מורכב משני חלקים: (א) שאלון גרעין עם שאלות החוזרות מדי שנה והמתייחסות למצבו של הנדגם בתחומי החיים העיקריים (משפחה, בריאות, חינוך, עבודה וכו'), והערכתו את מצבו; (ב) שאלון המתחלף כל שנה ומתמקד בנושא הקשור למדיניות חברתית. בשנת 2002 הוקדש השאלון המתחלף לנושא הפנסיה.

הסקר החברתי מבוסס על מדגם נפשות בני 20 ומעלה, והאומדנים המתקבלים תוך שימוש במשקל הם אומדני נפשות. אין לצפות כי אומדנים המתקבלים מהסקר החברתי יהיו זהים לאלה המתקבלים מסקרים מדגמיים אחרים של הלמ"ס, כולל אלה המבוססים על מדגמי משקי בית, או מנתונים אחרים אשר אינם מבוססים על סקרי מדגם. לכן, יש להיזהר כאשר משווים אומדנים מהסקר החברתי לאומדנים מסקרים אחרים. הסקר נערך על ידי מראיינים של הלמ"ס, בראיונות פנים-אל-פנים באמצעות מחשבים ניידים. הראיונות נערכים בעברית, ברוסית ובערבית, ונמשכים כשעה. N=6,967.

רשומת הפרט הארוכה פוצלה בתהליך קליטת הקובץ במאגר הנתונים ונבנו שני קבצים המתאימים זה לזה באמצעות CaseId. הקובץ האחד בנוי משאלון הגרעין והקובץ השני משאלון הפנסיה. כך יכול המשתמש לקבל את קובץ הגרעין בלבד או את 2 הקבצים יחדיו. נתוני שאלון הגרעין זמינים גם ב- Fast Analysis.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעמידה את נתוני הסקר החברתי לרשות הציבור באמצעות מחולל לוחות באינטרנט.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.