New Page 1
 
 

10-08-2005

קבצי נתונים חדשים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

818. סקר כח-אדם 2004
נתוני מיקרו אנונימיים מסקר כח-אדם 2004 נקלטו במאגר והצטרפו לסדרה ארוכה של קבצי נתונים מסקרי כח-אדם שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקר כח אדם הוא סקר משקי בית העיקרי שהלמ"ס עורכת והוא משמש למעקב אחר כח-העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו. הסקר אוסף נתונים מפורטים על תכונות כח העבודה האזרחי, יוממות, משך אבטלה, דרכים לחיפוש עבודה ע"י מובטלים, גיל, ארץ לידה וארצות לידה של ההורים, שנות לימוד ותעודה אחרונה, סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, ועוד. כמו כן מכיל הקובץ פרטים על משק הבית, גודלו, הרכבו, צפיפות הדיור והעסקת עזרה בבית. שתי גרסאות של קובץ הנתונים נמצאות במאגר: קובץ PUF זמין לכל המשתמשים ובו אין פרוט ישובים שבהם פחות מ-100,000 תושבים, וגרסה מפורטת יותר המיועדת לאנשי סגל באוניברסיטאות החותמים על הסכם MUC עם הלמ"ס, N=103,473.

382. הסקר החברתי 2003 , גרסת MUC
קובץ הנתונים הרגיל (PUF) מהסקר החברתי נקלט עוד בסוף 2004 ועומד לרשות המשתמשים ב- FastAnalysis. עתה הגיעה למאגר גרסת MUC של אותו סקר. השאלון הארוך חולק במאגר לשלושה תת-קבצים: שאלון הגרעין, רשומת פרטים דמוגרפיים על יתר בני משק הבית והשאלון המתחלף שהוקדש ב-2003 לנושאי עוני, רווחה כלכלית ונפשית, בטחון תעסוקתי, תנאים פיסיים במקום העבודה וניידות בין-דורית. N=7,212.

שונות

גרפים ב-FastAnalysis
מהדורת תוכנה חדשה שמקורה באוניברסיטת Berkeley הותקנה באתר FastAnalysis. בין השיפורים הכלולים במהדורה זו בולטת הצגה גרפית של שכיחויות ולוחות סטטיסטיים באמצעות bar-charts. הגרפים מיוצרים אוטומטית ע"י הפרוצדורה: Frequencies or crosstabulation (with charts)

שידרוג GEOBASE
בימים אלה מסתיים פרויקט שידרוג מערכת GEOBASE. במסגרת תוכנית השידרוג שוכלל מנוע החיפוש וההצגה של נתונים, נוסף כרטיס מידע קבוע ליחידות הגאוגרפיות, הורחב כרטיס המידע על כל סדרת נתונים שוכללה הצגת נתונים לחלוקות תת-עירוניות - אזורים סטטיסטיים ותת-רבעים. כמו כן שולבה תוכנה חדשה להצגה גרפית של סל הנתונים ונוספה אופציה לדילוג בין אנגלית לעברית בכל שלב של חיפוש והצגת הנתונים. במסגרת פרויקט זה הוסב גם בסיס הנתונים מ-Oracle 8i ל- Oracle 10g. עם סיום בנית כרטיסי המידע תוצג המערכת החדשה ותיפתח לשימוש.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.