New Page 1
 
 

10-02-2005

נתוני בחירות

623. תוצאות הבחירות לכנסת ה- 16, 2003
מקור: המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים

בינואר 2003 התקיימו בחירות לכנסת בהצבעה יחידה לאחר ביטול הסדר הבחירה הישירה לראשות הממשלה. תוצאות הבחירות פורסמו ב-2004 ע"י המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים. עיבוד הנתונים והכנת הפרסום נעשו ע"י פרופ. אברהם דיסקין והוצאת מגי לפי הזמנת המפקח הארצי על הבחירות. קבצי המחשב שהתקבלו מכילים תוצאות גולמיות לתחנות קלפי. צוות המאגר סיכם את התוצאות לישובים ולאזורים סטטיסטיים בעזרת טבלאות מעבר שהתקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו כן הוסיף המאגר לכל רשומה סמל ישוב ושם ישוב באנגלית. הקובץ המעובד מכיל את הפרטים הבאים בכל רשומת קלפי ואזור סטטיסטי: סמל ישוב, שם ישוב בעברית ובאנגלית, מספר בעלי זכות בחירה, מצביעים, קולות כשרים, קולות פסולים והתפלגות הקולות הכשרים בין הרשימות המתמודדות.

622. תוצאות הבחירות לראשות הממשלה,2001
מקור: המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים

ב-1996 וב-1999 נערכו במקביל לבחירות לכנסת גם בחירות לראשות הממשלה. ב-2001 נערכו בחירות 'מיוחדות' לראשות הממשלה. מיד לאחר מכן, ביטלה הכנסת את הסדר הבחירה הישירה של ראש הממשלה. תוצאות הבחירות פורסמו ב-2004 ע"י המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים. עיבוד הנתונים והכנת הפרסום נעשו ע"י פרופ. אברהם דיסקין והוצאת מגי לפי הזמנת המפקח הארצי על הבחירות. קבצי המחשב התקבלו בפורמט זהה לזה של התוצאות מבחירות 2003 וצוות מאגר הנתונים טרח גם כאן על עריכת הנתונים לישובים ולאזורים סטטיסטיים (א"ס) בעזרת טבלאות מעבר שהתקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הקובץ המעובד מכיל את הפרטים הבאים בכל רשומת קלפי ואזור סטטיסטי: סמל ישוב, שם ישוב בעברית ובאנגלית, מספר בעלי זכות בחירה, מצביעים, קולות כשרים, קולות פסולים והתפלגות הקולות הכשרים בין שני המתמודדים: אהוד ברק ואריאל שרון.

תוצאות הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה, 1999 (תוספת לקובץ 621)
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמפקח הארצי על הבחירות

יחד עם תוצאות הבחירות מ-2001 ו-2003 הגיעו גם תוצאות, לפי קלפיות, לבחירות שנערכו ב- 1999. אלה צורפו לקובץ 621# שנקלט בזמנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והכיל תוצאות באחוזים, לישובים ולאזורים סטטיסטיים.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.