New Page 1
 
 

09-07-2006

חדש במאגר הנתונים

740. סקר בריאות לאומי 2003/2004
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות

הסקר נערך במסגרת סקר בריאות הנפש הבין-לאומי של ארגון הבריאות העולמי שהקיף 27 מדינות, בכולן נעשה שימוש באותו כלי מחקרי לאבחון הפרעות נפשיות בקהילה. הסקר נערך ביוזמת משרד הבריאות ובוצע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במשך שנה, החל במאי 2003. הסקר נועד לאמוד את שכיחותם של מצבי תחלואה גופנית ונפשית של תושבי ישראל ומתמקד במצבי תחלואה מטופלים ולא מטופלים ובהשלכות התחלואה על מוגבלות תפקודית ועל עומס כלכלי של היחיד ומשפחתו. עיבוד נתוני הסקר נערך ע"י צוותים ממשרד הבריאות ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף פעולה עם עובדי מרכז תיאום הנתונים הבין-לאומי באוניברסיטת הארוורד.

אוכלוסיית הסקר כוללת את כל בני 21 ומעלה באוכלוסייה הקבועה במדינת ישראל. מתוך 7,075 איש שנדגמו רואינו 4,859 נדגמים. איסוף הנתונים בוצע באמצעות ראיון פנים-אל-פנים בבית המרואיין, באמצעות מחשב נייד ונמשך כשעה בממוצע. הראיונות נערכו בעברית, בערבית או ברוסית.

שאלון הסקר מכיל כ-1,400! פריטים והוא בנוי ממספר שאלונים אותם ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים: חלק אחד הוא שאלון הגרעין ובו שאלות המופנות לכל המרואיינים. החלק השני הוא סדרה של שאלונים ייחודיים; לחלקם נכנסים כל המרואיינים ובהתאם לתשובותיהם בתחילת הראיון נקבע אם הם ממשיכים או יוצאי ממנו, ולחלקם האחר מופנים המרואיינים בהתאם לתשובותיהם בשאלות הסינון להפרעות נפשיות המופיעות בשאלון הגרעין.

במאגר התקבלו 6 קבצי נתונים:

  1. שאלון הגרעין
  2. הפרעות נפשיות: דיכאון, מאניה, פאניקה, אגרופוביה, עומס משפחתי, חרדה, אובדנות
  3. פוסט-טראומה
  4. שימוש בסמים ובאלכוהול
  5. דפוסי פניה לשרותים / שימוש בתרופות
  6. אבחונים נפשיים (משתנים מחושבים)
קובץ הנתונים משאלון הגרעין (כ-900 שאלות) יהיה מוכן להפצה עד סוף החודש והשאלונים האחרים ייקלטו ויהיו זמינים לשימוש בהמשך.

נתונים שהוזמנו ויגיעו בקרוב מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

  • סקר כח-אדם 2005
  • סקר הכנסות 2005
  • סקר הוצאות משק בית 2005
 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.