New Page 1
 
 

08-12-2004

חדש במאגר הנתונים

782. הסקר החברתי 2003
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הסקר שנערך ב-2003 הוא השני בסדרת הסקרים החברתיים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2002. זהו סקר שנתי שוטף שמספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסיה הבוגרת בישראל ורווחתה. הוא בנוי מנושאי תישאול קבועים הנחקרים מדי שנה, ומנושא מיוחד הנחקר בהרחבה. השאלון הקבוע בוחן את מצב ותחושות הרווחה של האוכלוסיה (בגיל 20+) במגוון תחומי חיים, ביניהם דיור, בריאות, קורסים ושימוש בטכנולוגיה, עבודה, קשר עם משפחה וחברים, התנדבות, חשיפה לעבריינות, נופש, מצב כלכלי ושביעות רצון כללית מהחיים.

השאלון הקבוע הורחב והוא כולל מעתה תוספת לפרק בעוסק באבטלה וחיפוש עבודה וכן שאלות חדשות על ידיעת השפות עברית, אנגלית וערבית. בשלב ראשון משוחרר למשתמשים קובץ נתונים מהשאלון הקבוע שיועלה, בשינויים קלים גם ל- FastAnalysis. מאוחר יותר יכין המאגר קובץ נתונים לשאלון המתחלף. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתכננת לצרף את קובץ הנתונים של הסקר החברתי 2003 למחולל לוחות באינטרנט.

ב-2003 הוקדש השאלון המתחלף לנושאי רווחה, עוני, ניידות בין דורית וסוגיות הקשורות לתעסוקה, ביניהן תנאים פיסיים במקום העבודה, עומס עבודה, ניידות בעבודה, בטחון תעסוקתי, תגמולים מעבר לשכר וקונפליקטים בין עולם העבודה לבין חיי משפחה וחברה. לבדיקת המצב הכלכלי נשאלו המרואיינים האם, עקב קשיים כלכליים, ויתרו על תרופות, טיפול שיניים, טיפול פסיכולוגי, ביגוד בסיסי ואחזקת הדירה. ניידות בין-דורית נחקרה באמצעות שאלות על מצב ההורים בעת שהמרואיין היה בן 15 ורווחת הפרט נבדקה באמצעות הרחבת מספר הפריטים בנושא הרגשות, בטחון עצמי ומצב רוח. N= 7,212.

603. סקר הכנסות 2003
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומדים את רמת ההכנסה של קבוצות באוכלוסיה ומודדים את רמת אי-השוויון ביניהן. החל ב-1997 הסקר מבוסס על נתוני הכנסות הנאספים הן בסקר הכנסות והן בסקר הוצאות משק הבית. נתוני סקר הכנסות נאספים בארבעה סקרים רבע-שנתיים הנלוים לסקר כח-אדם והם מתייחסים לתקופה של 3 החודשים שלפני מועד הסקר. סקר הוצאות משק בית אוסף גם הוא נתוני הכנסה של המשפחה ושל כל בן משק בית שגילו 15 ומעלה. קובץ הנתונים שהתקבל מורכב משני סוגי רשומות. רשומת משק בית מפרטת את התכונות הדמוגרפיות של משק הבית, מספר מפרנסים וסה"כ הכנסות משק הבית מעבודה, מהון, מקצבאות וממקורות אחרים. רשומת הפרט מפרטת תכונות דמוגרפיות, מצב תעסוקה, שכר מעבודה והכנסות פרטיות ממקורות אחרים. בקובץ הנתונים מסקר הכנסות 2003 מופיע סמל ישוב רק לישובים בגודל 20,000+.
14,418=N משקי בית ו-34,941 פרטים בגיל 15+.

סקרי הכנסות והוצאות משפחה 2002 , שהתקבלו מהלמ"ס אשתקד, יועלו החודש ל-FastAnalysis.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.