New Page 1
 
 

07-09-2004

778. סקר התנהגות יהודית דתית בישראל 1991
מקור: ד"ר שלומית לוי, גב' חנה לוינסון, פרופ. אליהוא כץ

הסקר, שנערך ע"י מכון גוטמן למחקר חברתי-שימושי בירושלים ביוזמת קרן אבי חי ובמימונה, בדק התנהגות דתית, יחסים חברתיים, אמונות וערכים בקרב יהודי ישראל. הסקר מתייחס במיוחד לשמירה בפועל של מצוות, להבדלים חברתיים ודמוגרפיים בהתנהגות דתית, למקומה של הדת בחיים הציבוריים, להזדהות יהודית, לאמונות, לערכים כלליים ויהודים וליחסים בין קבוצות חברתיות שונות מבחינה דתית ועדתית. הסקר נערך על האוכלוסיה היהודית הבוגרת (בני 20+) בישראל בראיונות פנים-אל-פנים בבתי המרואינים. שני מדגמים בלתי תלויים נחקרו באמצעות 2 שאלונים עם 85 שאלות זהות. N=2,399.

779. סקר התנהגות יהודית דתית בישראל 2000
מקור: ד"ר שלומית לוי, גב' חנה לוינסון, פרופ. אליהוא כץ

בין יוני 1999 לבין ינואר 2000 ערך מרכז גוטמן מחקר-עומק מקיף על התנהגות דתית- יהודית ועל תפישת הזהות העצמית של היהודים בישראל. מחקר זה הוא מחקר המשך למחקר קודם מסוג זה שנערך ב-1991. הסקר נערך ביוזמה ובמימון של קרן אבי חי. מטרת הסקר לחזור ולבדוק את הנושאים העיקריים שנחקרו כמעט עשור לפני כן כדי לעמוד על שינויים אפשריים או על יציבות לאורך זמן ובכך להגיע להבנה טובה יותר של התנהגות דתית בישראל. בדומה לקודמו, גם מחקר זה הקיף מגוון רחב של נושאים. הסקר דומה לקודמו מבחינה מתודולוגית אלא שבשנת 2000, נוסף למדגם הארצי נחקר גם מדגם של עולי ברה"מ לשעבר. N=2,466 פרטים ו-373 במדגם של עולי ברה"מ לשעבר.

760. סקר נפגעי עבריינות 2001
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקר מדגמי ארצי נערך בינואר-מארס 2001 במטרה לחקור את דפוסי ההיפגעות של אוכלוסית ישראל מעבירות שונות. הסקר שנערך בשיתוף פעולה ובמימון של המדען הראשי במשרד לביטחון פנים, כולל שני חלקים - סקר משקי בית וסקר נפשות - שנערכו כסקרים נפרדים ובלתי תלויים אחד בשני, אך התבצעו במקביל, באותה תקופה. סקר משקי הבית שנערך כסקר נלווה לסקר כח-אדם ברבע הראשון של שנת 2001, כלל שאלות הנוגעות לכלל משק הבית כגון פריצה לדירה, גניבת רכב והיפגעות ילדים עד גיל 17. סקר נפגעי עבריינות - משקי בית 2001 דומה במבנהו לסקרים קודמים שהלמ"ס ערכה בשנים 1979,1981 ו-1990. קובץ הנתונים מהסקר שנערך ב-1990 נמצא במאגר ומספרו 752. בסקר הנפשות נאספו נתונים על המספר והמאפיינים של פגיעות אישיות כגון תקיפה, שוד, אונס והטרדה מינית. החקירה בסקר 2001 היתה טלפונית וכללה לראשונה את כלל אוכלוסית ישראל אשר אינה גרה במוסדות. הסקר הנוכחי שונה גם בזה שהוא נערך בחודשי החורף בעוד שקודמיו נערכו בחודשי הסתיו. פרסום ממצאי הסקר מופיע באתר הלמ"ס. N= 4,165 משקי בית ו-3,777 נפשות.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.