New Page 1
 
 

04-10-2006

קובץ חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

467. סקר הוצאות המשפחה 2005
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מטרתו של סקר הוצאות משק הבית, המבוצע אחת לשנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היא לאסוף נתונים על מרכיבי תקציב משק הבית ולקבל מידע אודות מאפיינים שונים הקשורים ברמת החיים. בסקר ניתן למצוא נתונים על הרגלי צריכה, הרכבים תזונתיים, תנאי דיור, דפוסי פנאי ועוד. אחד השימושים המרכזיים של הסקר הוא אמידת סל הצריכה עבור מדד המחירים לצרכן. מאז 2003 הורחב הסקר ועתה קובצי הנתונים כוללים מגוון גדול של מוצרי צריכה. הסקר כולל שלושה קבצים - קובץ 1 כולל פרטים כלליים על משק הבית, ביניהם אפיונים דמוגרפים, נתונים על דיור, בעלות על מוצרים, דירוג סוציו-אקונומי של היישוב, תשלומי מיסים ודפוסי צריכה. קובץ 2 כולל מידע מפורט על הכנסות משק הבית והוצאות עבור מוצרים ושירותים שונים. קובץ 3 כולל מאפייני תעסוקה והכנסה בנוסף על מאפיינים דמוגרפים. ענף כלכלי ומשלח יד מופיעים בקידוד דו- ספרתי.

אוכלוסיית הסקר כוללת את כל משקי הבית בישראל, מלבד תושבי קיבוצים, מושבים שיתופיים ותושבים ביישובים בדואים לא מוכרים. תוכניות SAS, SPSS ו-STATA מצורפות לקובצי הנתונים. סך המקרים בסקר: 6,272 משקי בית ו-21,046 פרטים.

נתונים חדשים ב- Fast Analysis

סקר הוצאות משק הבית 2004
סקר הכנסות 2004

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.