New Page 1
 
 

01-09-2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומאגר הנתונים באוניברסיטה העברית מזמינים את הציבור ליום עיון בנושא:
הסקרים השוטפים של הלמ"ס כבסיס למחקר כלכלי-חברתי
יום העיון יתקיים בהר-הצופים ב- 23 באוקטובר 2003.

קבצים חדשים

816. סקר כח-אדם 2002
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

קבצי הנתונים מסקר כח-אדם 2002 נקלטו במאגר והצטרפו לסדרה הארוכה של קבצים מ- 34 שנות סקרי כח-אדם. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה בסכ"א 2002 מספר שינויים בשיטת האמידה: בשיטה החדשה עולי שנות ה-90 בעלי ותק של 4 שנים ומעלה בארץ אינם מהוים קבוצת שקלול נפרדת, העיר אשדוד מופיעה כיחידה גאוגרפית נפרדת, החלוקה הגאוגרפית של הקיבוצים והמושבים בוטלה וכעת הקיבוצים בכל רחבי הארץ מופיעים כקבוצה גאוגרפית נפרדת וכך גם המושבים. מבנה הקבצים לא השתנה. פרטים מדויקים על השינויים יתפרסמו בקרוב בחוברת "לקט ממצאים סטטיסטיים - סקר כח אדם 2002". כדי לאפשר השוואת נתוני 2002 לתוצאות הסקרים משנים קודמות, הכינה הלמ"ס גם מהדורה מעודכנת לסקר כח-אדם , לפי שיטת המשקולות החדשה. 2001 תהיה איפא שנת מעבר משיטת הניפוח הקודמת לשיטה החדשה. כמו אשתקד, גם השנה מספק המאגר שתי גרסאות מסקר כח-אדם 2002: גרסה רגילה וזמינה לכל המשתמשים, וגרסה מפורטת יותר המיועדת לאנשי סגל החותמים על הסכם MUC עם הלמ"ס.
(N=104,143).

774. פילנטרופיה בישראל: דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור
שמואל שי, אלון לזר, רבקה דוכין ובנימין גדרון

המחקר נערך ב- 1998 ע"י המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון, במטרה ללמוד על הפעילות הפילנטרופית של הציבור בישראל, הן בתרומות כספיות והן בצורת התנדבות (תרומת זמן). אוכלוסית המחקר כללה את בני 21 ומעלה מהם הוצא מדגם מייצג של 1200 יהודים ו-300 ערבים שרואינו בסקר טלפוני. בין היתר נשאלו הנחקרים כיצד נתנו: מתן תרומות או עבודה התנדבותית, כמה נתנו - בכסף או בזמן, באילו מסגרות - במסגרת ארגונית או לא פורמלית, יעד התרומה לפי תחום חברתי ויוזם הנתינה - האם נעשתה ביוזמה אישית, על פי פניה מקרוב משפחה, או בתגובה לפניה מארגון כלשהו. כמו כן נשאלו על חברות באגודות ובארגונים מקצועיים, חברתיים, פוליטיים ואחרים
(N=1,500).

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.