New Page 1
 
 

01-08-2003

קובץ נתונים חדש

646. סקר בחירות 2003
אשר אריאן ומיכל שמיר

חוקרי הבחירות, אריאן ושמיר, המצליחים להדביק את הקצב המהיר של מערכות הבחירות בישראל, ערכו סקר לקראת הבחירות לכנסת ה-16 שהתקיימו בסוף ינואר 2003. בסקר נחקרו עמדות הציבור כלפי נושאים הנמצאים על סדר היום הציבורי, כלפי המפלגות והעומדים בראשן וכלפי ערכים מרכזיים. כמו כן נחקרו דפוסי הצבעה בעבר וכוונות הצבעה בבחירות הקרבות ("לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום, עבור איזו רשימה היית מצביע ?"). השאלון כולל מספר פריטים קבועים החוזרים בכל סקר ומאפשרים מעקב ארוך טווח אחר השינויים בעמדות הציבור. איסוף הנתונים בוצע ע"י חברת מחשוב בראיונות טלפוניים בעברית, רוסית וערבית. קובץ הנתונים יהיה זמין למשתמשים גם באתר Fast Analysis. ראה תאור הקובץ בקטלוג. N=1,234.

נתונים שעומדים להגיע

816. סקר כח-אדם 2002
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

קבצי הנתונים PUF ו-MUC מסקר כח-אדם 2002 עומדים להגיע למאגר בימים הקרובים. הלמ"ס ערכה שני שינויים בשיטות הסקר: כרטסת הישובים המשמשת בסיס למדגם עודכנה ושיטת הניפוח שונתה. פרטים מדויקים על השינויים יתקבלו עם הקובץ ויתפרסמו מאוחר יותר בחוברת "לקט ממצאים סטטיסטיים - סקר כח אדם 2002". כדי לאפשר השוואת נתוני 2002 לתוצאות הסקרים משנים קודמות, הכינה הלמ"ס מהדורה מעודכנת לקובץ של סקר כח-אדם 2001. כך 2001 תהיה שנת מעבר משיטת הניפוח הקודמת לשיטה החדשה.

קבצים חדשים ב-Fast Analysis

סקר בחירות 1999 - 2 פנלים
סקר כח-אדם 2001
 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.